kata: Shorin Matsubayashi Ryu
 
1. Fukyu Kata Ichi
2. Fukyu Kata Ni
3. Pinan Shodan
4. Pinan Nidan
5. Pinan Sandan
6. Pinan Yondan
7. Pinan Godan
8. Naihanshi Shodan (Naifanchi)
9. Naihanshi Nidan (Naifanchi)
10. Naihanshi Sandan (Naifanchi)
11. Ananku
12. Rohai
13. Wankan (Okan)
14. Wanshu
15. Tomari No Passai
16. Gojushiho
17. Chinto
18. Chatan Yara No Kushanku