Back


 
Alma Ata, Kazakhastan - 1992. Kata: Sakugawa No Kun Sho