pictures / reports: Katherine Loukopoulos
 
Budokan Dojo - Long Island
Budokan Dojo - Long Island
1978 Personal Dojo
1979 VS - South AfriCa
1979 Athlete of the Year
1980 Spain - WUKO(V)
1980 Spain - WUKO(V)
1981 Pan American-Team - Curacao
1982 Taiwan - WUKO(VI)
1984 San Diego - Teruo Chinen, Patrick McCarthy
1984 San Diego - Teruo Chinen
1985 California - IOGKF Gasshuku
1988 EGKF - Fritz Nöpel
1990 Uchinanchu Tai Kai
Okinawa - Chinen Castle
Okinawa - Keep on Smiling
Okinawa - Kadena Air Base
Okinawa - Kitsuke
Okinawa - Kids
Okinawa - Teahouse
Okinawa - Stamp
Okinawa - Newspaper 1
Okinawa - Newspaper 2
1985 - Naha Marathon
Okinawa - Rohai Kata
Okinawa - Nakamura Seigi sensei  
Okinawa - Uehara Ko sensei
Okinawa - Goju Ryu Dojo
1987 - Sports Day
1989 - Uehara Ko sensei - Sanchin
1992 - Tsuken Suna Kage No Kun
1992 - Maezato no Tunfa
1992 - Alma Ata, Kazachstan
1995 - Dragon Boat Races - Okinawa
1997 - Eiichi Miyazato sensei
1997 - Funeral Nagamine Shoshin
1997 - Okinawa, Nunchaku
1997 - Okinawa, Rappel off a bridge near Nago
2001 - Odessa, Ukraine
2002 - Greece, Hellenic Academy
2004 - Greece, Hellenic Academy
2006 - Italy WTKA, coffeebreak
2006 - Italy WTKA, Kata Referee
2007 - Netherlands - May 26
2007 - Kobudo seminars - Vienna
2007 - Nunchaku seminars - Greece