pictures: Katherine Loukopoulos
 

 
Culture Day on Kadena Air Base, Okinawa
Masako sensei with Katherine.