Katherine Loukopoulos
 

 
  • Roku Dan: Matsubayashi Shorin Ryu Karate Do & Ryu Kyu Kobudo
  • Roku Dan: Kobayashi Shorin Ryu Karate Do (Honorary)
  • Go Dan: Okinawa Goju Ryu Karate-Do (Jundokan)
  • Go Dan: Tai Ho Jitsu
  • San Dan: Ryu Kyu Kobudo (Akamine Eisuke Sensei)
  •